دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس پایه اول 98/8/29

فارسی : درس نشانه ی ( س ) در کلاس تمرین شد

کتاب گاج املاء تمریناتش تا درس ( س) انجام شود 

دفتر روباهی دو صفحه انجام شود 

برگه ریاضی انجام شود

طرح درس درس پایه اول 98/8/28

قران : درس دوم تدریس شد 

فارسی : نشانه ( س ) تدریس شد 

ریاضی : در کلاس با چینه تمرین شد 

پیام قرانی : الحمدالله تمرین شد و سوره کوثر - والشکر و نعمت الله تدریس شد

تکلیف در منزل : دفتر روباهی صفحه 22 انجام شود و املاء گرفته شود 

کتاب گاج ریاضی بخش 7 دو صفحه انجام شود 

طرح درس پایه اول 98/8/27

فارسی : تمرین درس ( م ) - املاء

ریاضی : تمرین درس تقارن

زنگ زبان

طرح درس پایه اول 98/8/26

فارسی : نشانه ( م ) تمرین شد - تکالیف در کلاس انجام شد 

ریاضی : یک صفحه از تم 7 انجام شد 

عدد 2 تدریس شد

طرح درس پایه اول 98/8/25

فارسی: تدریس درس "م"

ریاضی: صفحه 46 انجام شد

علوم: تدریس بخش سوم

تکلیف خانه:

دفتر روباهی یک صفحه

دفتر مشق انجام شود

املا گرفته شود

طرح درس پایه اول 98/8/22

فارسی : انجام کتاب نوشتاری - تمرین درس ( د) و املاء خمیری

ریاضی : انجام یک صفحه تم 7 و دوره ی کتاب ریاضی 

تکلیف در منزل : کتاب گاج املاء دو درس ( آ و ب ) ( اَ و د) انجام شود 

روخوانی تمرین شود 

دفتر روباهی درس ( د) کامل انجام شود - املاء گرفته شود 

کتاب گاج ریاضی بخش هفت دو صفحه انجام شود

کتاب گاج املاء یکشنبه آورده شود

طرح درس پایه اول 98/8/21

درس دو قران تدریس و تمرین شد - سوره کوثر و شعر و پیام قرانی

ریاضی تم 7 تدریس شد - عدد یک درس داده شد 

فارسی نشانه ( د ) تمرین شد - ترکیب کلمات 

زنگ کامپیوتر

تکلیف در منزل : کتاب گاج ریاضی بخش 6 کامل شود 

دفتر روباهی صفحات 14 و 15 انجام شود 

در دفتر مشق تمرین انجام شود

طرح درس پایه اول 98/8/20

فارسی درس دوم نشانه ( د ) تدریس شد 

تمرین درس ( اَ ) در کلاس

ریاضی : مرور دروس قبل

زنگ ورزش

تکلیف در منزل : دفتر روباهی یک صفحه دفتر مشق املاء کلمات یاد گرفته شده

طرح درس پایه اول 98/8/19

فارسی : تمرین درس اَ در کلاس و املاء با تابلو وایت برد

ریاضی : تدریس قرینه در کلاس 

قران : درس 2 تدریس شد - پیام قرانی الحمدالله و سوره کوثر 

تکلیف در منزل : دفتر روباهی یک صفحه 

کتاب نوشتاری تا آخر صفحه 32

دفتر مشق املاء نوشته شود 

ریاضی صفحه 42 تمرین شود 

طرح درس پایه اول 98/8/18

فارسی : تدریس درس دوم نشانه ( اَ ) و تمرین آن

ریاضی : کار با چوب خط و دوره ی تم های 1 تا 5

علوم : تدریس دو صفحه از فصل سالم باش شاداب باش 

تمرین در منزل : کتاب نوشتاری صفحات ناقص کامل شود 

دفتر روباهی یک صفحه انجام شود 

دفتر مشق تمرینات انجام شود 

املاء بنویسید