طرح درس پایه اول 98/11/30

فارسی : درس چراگاه تمرین شد 

ریاضی : عدد 1 تا 10 به حروف تمرین شد - عدد 11 تا 20 به حروف تمرین شد 

هنر : نقاشی برای روز مادر 

تکلیف در منزل : 

کاربرگ ها انجام شود 

املاء از درس چراگاه نوشته شود 

طرح درس پایه اول 98/11/29

ریاضی : دو صفحه از تم 17 تدریس شد 

فارسی : درس چشمه و چراگاه تدریس شد 

علوم بخش خاک تدریس به اتمام رسید 

قران لوحه های 4 تا 19 در کلاس تمرین و پرسیده شد 

تکلیف در منزل : 

دفتر روباهی دو صفحه درس ( چ ) - املاء - روانخوانی 

ریاضی 5 نمونه عبارت جمع و تفریق با محور در دفتر مشق تمرین شود 

طرح درس پایه اول 98/11/28

زنگ ورزش 

فارسی : در کلاس درس شب مهتابی تمرین شد 

ریاضی : اعداد 1 تا 10 به حروف در کلاس تمرین شد 

زنگ زبان 

 دفتر روباهی در منزل کامل شود 

طرح درس پایه اول 98/11/27

فارسی : درس شب مهتابی تمرین شد 

ریاضی : تمرین عدد 1 تا 10 با حروف 

قران : پیام قرانی تدریس شد 

علوم یک صفحه از بخش خاک تدریس شد 

تکلیف در منزل : 

گاج ریاضی بخش 17 دو صفحه  - املاء از درس خروس خوش آواز و شب مهتابی 

طرح درس پایه اول 98/11/26

فارسی : درس ( ه ) تدریس شد 

ریاضی : دو صفحه از تم 17 تدریس شد 

هنر : انجام کاردستی روز مادر 

تکلیف در منزل : 

دفتر روباهی دو صفحه - املاء از درس ( اُ )

گاج ریاضی تم 17 دو صفحه انجام شود 

طرح درس پایه اول 98/11/23

فارسی درس خروس خوش آواز در کلاس تمرین شد 

ریاضی تم 17 دو صفحه تدریس شد 

علوم دو صفحه از بخش خاک تدریس شد 

تکلیف در منزل : 

کاربرگ ها کامل حل شود 

دفتر روباهی دو صفحه از درس ( اُ ) - املاء - روانخوانی

ریاضی : در دفتر صفحات 115 و 114 مانند کتاب ریاضی 10 عبارت بنویسید

وسایل آزمایش علوم شنبه آورده شود

طرح درس پایه اول 98/11/20

فارسی درس ( ج ) تمرین شد 

ریاضی : تم 16 در کلاس یک صفحه تمرین وتدریس شد 

قران لوحه 16 تا 19 پرسیده شد 

زنگ رباتیک 

برگزاری جشن دهه فجر و روز مادر 

روز بدون تکلیف 

طرح درس پایه اول 98/11/19

فارسی : درس نارنج و برنج تدریس شد 

ریاضی : یک صفحه از تم 16 تدریس شد 

علوم : بخش خاک دو صفحه تدریس شد 

تکلیف در منزل : 

دفتر روباهی یک صفحه - املا ء 

ریاضی از عدد 10 تا 20 دسته بندی شود ( با نخود یا لوبیا ) عدد در جدول ارزش مکانی برود و نوشته شود 

طرح درس پایه اول 98/11/16

فارسی : تمرین درس ( ل ) در کلاس 

علوم بخش سنگ ها تدریس شد 

ریاضی دسته های یکی ده تایی تمرین شد 

تکلیف در منزل : 

در دفتر مشق ده کلمه از درس های ( ل - ق - خ ) انتخاب کن و جمله خنده دار بساز 

املاء از درس ( ل ) - روانخوانی - دفتر روباهی درس ( ل ) کامل شود 

در دفتر اعداد 10 تا 20 را در جدول ارزش مکانی ببرید و دسته بندی کنید و شکل و چوب خط بکشید

از عدد 10 تا 20 دو خط بنویسید

طرح درس پایه اول 98/11/15

فارسی : تدریس رس ( ل ) و تمرین آن 

ریاضی : تدریس دو صفحه از کتاب ریاضی تم 16

قران : لوحه 16 تا 19 تدریس شد 

زنگ کامپیوتر 

تکلیف در منزل : 

دفتر روباهی دو صفحه از درس ( ل )

املا از درس ( ق ) گرفته می شود

ریاضی : کتاب گاج دو صفحه انجام شود