دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس کلاس اول 1 - خانم زاهدی -مورخ 98/02/18

فارسی و ریاضی دوره شد.

شنبه : املا و روخوانی از درس در بازار تا نیایش کار شود.

ریاضی علوی : تم 23 و اگر کامل بود تم 24 تا چهارشنبه انجام شود.

طرح درس کلاس اول 2 - خانم مظاهری - مورخ 98/02/18

آزمون علوم گرفته شد.

ریاضی : تمرین عبارات جمع

فارسی : تمرین جمله سازی

شنبه : آزمون املا

طرح درس کلاس اول 1 - خانم زاهدی - مورخ 98/02/17

فارسی : دوره شد.

تکلیف :

علوم : پرسش از فصل 7 تا 14 

فارسی : روخوانی و تمرین از درس در بازار تا پیامبر مهربان

طرح درس کلاس اول 2 - خانم مظاهری - مورخ 98/02/17

آزمون قران گرفته شد.

ریاضی : تمرین اعداد از 1 تا 100 + دوره عبارت جمع و تفریق

فارسی : درس آزاد+ تدریس نیایش + تمرین جمله سازی

تکلیف :

آزمون علوم

طرح درس کلاس اول 2 - خانم مظاهری - مورخ 98/02/16

فارسی : انجام تمرینات دوره ای فارسی

ریاضی : تدریس کتاب ریاضی و انمام آن

علوم : تدریس و اتمام کتاب

تکلیف :

تکمیل دفتر روباهی

آزمون قران : سوره نصر حفظ شود - پیام قرانی تمرین شود

لوحه ها کامل روخوانی شود.

طرح درس کلاس اول 1 - خانم زاهدی - مورخ 98/02/16

روخوانی از درس چهارفصل و داستان و نیایش

املا از درس 4 فصل+ 4 سوال درمورد چهارفصل

صفحه 104 کتاب خوانداری کامل شود.

طرح درس کلاس اول 2 - خانم مظاهری- مورخ 98/02/14

ریاضی : تدریس 2 صفحه از تم 25

فارسی : آزمون خوانداری گرفته شد.

طرح درس کلاس اول 1 - خانم زاهدی - مورخ98/02/14

فارسی : جمله سازی با کلمات صدای موج

نوشتن فارسی عدد 1 تا 50

طرح درس کلاس اول 1 - خانم زاهدی - مورخ 98/02/11

روخوانی از درس پیامبر و املا از صفحه اول آن

تکلیف :

از نگاره 4 چند جمله کوتاه به صورت داستان نوشته شود.

ریاضی علوی : تم 21 و در صورت تکمیل تم 22 تا چهارشنبه نوشته شود.

کاربرگ های مسئله نویسی برای روز شنبه آماده شود.

از 70 تا 80 را برعکس شمرده و از 80 - 8 تا 8 تا کم شود.

فردا دفتر ریاضی آورده شود.

طرح درس کلاس اول 2 - خانم مظاهری - مورخ 98/02/11

فارسی : دوره و تمرین درس "ظ"

ریاضی : تدریس تم 25

علوم : دوره بخش آهن ربا

*** روز بدون تکلیف  ***