اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه

لیست اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 96-97 به شرح زیر است:

1. خانم نجمه فرهادی (رییس انجمن)

2. خانم صفورا مرادی

3. خانم پانته آ صفایی

4. خانم نورا