کلاس های فوق برنامه

1. کلاس رباتیک

2.کلاس زبان

3.کلاس خلاقیت

4.کلاس کامپیوتر

5.کلاس سرود