طرح درس پایه سوم 98/11/30

ریاضی : دادن تمرین اضافه در دفتر - دیدن کتاب و دفتر و رفع اشکال 

علوم : پرسش از درس ها 

زنگ زبان 

گرفتن املاء

تکلیف در منزل : 

آزمون علوی شنبه برگزار می شود : ریاضی از صفحه 80 تا 96 - علوم فصل 7 - 8 - 9

هدیه ها : از درس 9 تا 14 - اجتماعی فصل 5 - فارسی از درس 8 تا 12

طرح درس پایه سوم 98/11/29

ریاضی : رفع اشکال و کامل کردن کتابها 

فارسی : دیدن دفترها 

هدیه ها : پرسیدن دوره ای کتاب و سوالات هدیه

اجتماعی : پرسیدن دوره ای

تکلیف در منزل : 

تمام علامت های ضربدر کتاب و دفتر کامل شود 

کتاب و دفتر فارسی دیده شود تمام علامت های ضربدر کامل شود 

علوم پرسیده می شود 

املاء گرفته می شود و یک املاء در منزل نوشته شود 

طرح درس پایه سوم 98/11/28

زنگ ورزش 

ریاضی : رفع اشکال و دیدن دفترها و کتاب ها 

فارسی : دیدن کتاب نگارش و رفع اشکال 

زنگ کامپیوتر

تکلیف در منزل : هدیه ها و اجتماعی پرسیده می شود 

دفترها و کتاب ها کامل شود دیده می شود 

طرح درس پایه سوم 98/11/27

قران : تدریس تا صفحه 91 

فارسی : تدریس درس آزاد 

هدیه ها : تدریس درس ام ابیها   -  انجام فعالیت های درس انتخاب پروانه 

اجتماعی : پرسش از درس ها 

تکلیف در منزل : 

کاربرگ ها آورده شود 

علوم پرسیده می شود 

املاء گرفته می شود 

طرح درس پایه سوم 98/11/26

ریاضی : تدریس تا صفحه 101 و حل فعالیت و کار در کلاس 

علوم : پرسیدن دوره ای از اول کتاب 

فارسی : تمرین املاء

زنگ رباتیک

هنر : نقاشی و تکمیل کاردستی

تکلیف در منزل : 

قران روخوانی پرسیده می شود 

هدیه ها و اجتماعی پرسیده می شود 

فارسی معنی پرسیده می شود

طرح درس پایه سوم 98/11/23

ریاضی : دادن تمرین اضافه به بچه ها 

قران : تدریس تا صفحه 88

علوم : پرسیدن دوره ای از اول کتاب 

فارسی : دادن تمرین اضافه به بچه ها و انجام آن 

فارسی : تمرین املاء

تکلیف در منزل : 

ریاضی تمرین اضافه ها انجام شود 

کاربرگ انجام شود 

علوم پرسیده می شود 

املاء گرفته می شود 

طرح درس پایه سوم 98/11/21

ریاضی : کارکردن و رفع اشکال درسی 

زنگ ورزش 

علوم : پرسیدن بصورت دوره ایی از همه بچه ها 

زنگ کامپیوتر 

فارسی : پرسیدن معنی کلمات 

تکلیف در منزل : 

جدول ضرب پرسیده می شود 

قران روخوانی پرسیده می شود 

فارسی یک املاء از درس 1 تا درس ایران عزیز بنویسید 

علوم پرسیده می شود 

املاء گرفته می شود 

طرح درس پایه سوم 98/11/20

قران : پرسیدن درس

فارسی : تمرین املایی

هدیه ها : تدریس درس انتخاب پروانه و پرسیدن درس 

مطالعات : پرسیدن درس

برگزاری جشن دهه فجر و روز مادر 

تکلیف در منزل : 

ریاضی : تمرین اضافه ها انجام شود و جدول ضرب پرسیده می شود 

علوم  پرسیده می شود 

فارسی معنی کلمات و قواعد نگارشی پرسیده می شود 

طرح درس پایه سوم 98/11/19

ریاضی : حل تمرین و رفع اشکال 

ریاضی : پرسیدن جدول ضرب 

املاء : گرفتن املاء 

علوم : پرسیدن از دروس 

فارسی : انجام نگارش 

زنگ رباتیک 

تکلیف در منزل : 

قران روخوانی پرسیده می شود 

فارسی معنی کلمات پرسیده می شود 

هدیه ها و اجتماعی پرسیده می شود

طرح درس پایه سوم 98/11/16

ریاضی : دادن تمرین و کاربرگ برای روز شنبه 

قران : تدریس داستان حضرت موسی 

ریاضی : رفع اشکال و آوردن دانش آموزان در پای تابلو 

اردوی جنگ شادی در کانون امام خمینی 

تکلیف در منزل : 

ریاضی : حل تمرین اضافه در دفتر و کاربرگ ها و کامل کردن دفترها 

فارسی : املاء از درس 1 تا درس ایران عزیز گرفته می شود یک املاء در منزل نوشته شود 

علوم سوالات خوانده شود پرسیده می شود 

وسیله برای تزیین کلاس با خو بیاورید