دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس پایه سوم 98/8/29

ریاضی : رفع اشکال و دیدن کتاب کار 

ریاضی : گرفتن آزمون 

علوم : پرسیدن از اول کتاب 

فارسی : تمرین املاء در پای تابلو به صورت جدولی 

هنر : کاردستی 

زنگ زبان 

تکلیف در منزل : ریاضی : تمرین کردن تبدیل واحدها

فارسی : آزمون نگارش از 4 درس اول گرفته می شود 

طرح درس پایه سوم 98/8/28

قران : پرسیدن روخوانی قران از اول کتاب تا جایی که درس داده شد 

فارسی : پرسیدن روخوانی و معنی کلمات از اول کتاب 

ریاضی : رفع اشکال و پرسیدن در پای تابلو و دادن تکلیف ترمیمی جهت رفع اشکال 

ریاضی : رفع اشکال 

فارسی : دادن تمرین اضافه در دفتر 

اجتماعی : پرسیدن و درس دادن 

تکلیف در منزل : آوردن کتاب کار و حل کتاب کار تا صفحه 42 

فارسی : آوردن کتاب کار و حل تا صفحه 41

تمرین املاء از درس 1 تا 4 پای تابلو می گیریم ( املای جدولی و ...... )

طرح درس پایه سوم 98/8/27

ریاضی : گرفتن آزمونک ریاضی با مبحث جمع وتفریق 

ریاضی : رفع اشکال در مباحث از اول کتاب و دادن تکلیف ترمیمی 

ریاضی : رفع اشکال 

علوم : پرسیدن درس از اول کتاب 

فارسی : آزمون املاء از 4 درس گرفته شد 

تکلیف در منزل : روخوانی و نماز پرسیده می شود 

ریاضی : آزمونک از مبحث جمع و تفریق و ساعت گرفته می شود 

فارسی : آزمونک از معنی کلمه های درس 1 تا 4 گرفته می شود 

طرح درس پایه سوم 98/8/26

قران : پرسیدن و تدریس قران و قواعد صفحات 29 و 30

فارسی : تمرین املاء

گرفتن آزمون املاء از دو درس اول 

هدیه ها : پرسیدن از اول کتاب و دوره و دادن سوال اضافه از متن درس 

اجتماعی : پرسیدن از اول کتاب 

تکلیف در منزل : انجام تمرین اضافه در دفتر و گرفتن آزمونک با موضوع جمع و تفریق اعداد

علوم : پرسیدن درس از اول کتاب و انجام تمرین در دفتر علوم 

آزمون املاء از 4 درس اول فارسی گرفته می شود کار شود 

طرح درس پایه سوم 98/8/25

ریاضی : دوره کردن از اول کتاب - پرسیدن و حل تمرین پای تابلو از اول کتاب تا صفحه 44

فارسی : پرسیدن و روخوانی درس ها و درک مطلب درس ها - پرسیدن معنی - متضاد درس ها

هنر : دادن تمرین ریاضی ضعف مبحث درسی بچه ها 

زنگ رباتیک 

تکلیف در منزل : قران روخوانی و نماز پرسیده می شود 

فارسی آزمون از دو درس اول و دوم گرفته می شود 

بچه ها آلبوم عکسی تهیه کنند از دوران بچگی تا 8 سالگی ( تغییرات هر سال نسبت به سال قبل پرسیده می شود )

طرح درس پایه سوم98/8/22

ریاضی : تدریس صفحات 45 و 46 کتاب و حل تمرین ها 

قران : تدریس صفحه 28 کتاب و روخوانی آن صفحه 

فارسی : پرسش متضاد - هم معنی و هم خانواده درس 4

علوم : دوره تا صفحه 26 کتاب

هنر : قصه گویی 

زنگ زبان 

برگزاری جشن میلاد پیامبر و ناهار وحدت

تکلیف در منزل : تمرین اضافه ریاضی در دفتر و دوره ی درس های قبل 

طرح درس پایه سوم 98/8/21

قران : مرور درس های قبل

ریاضی : مرور درس های قبل

فارسی : روخوانی از ادامه ی درس 4 ( بخوان و بیندیش ) و ضرب المثل 

هدیه های آسمانی : تدریس درس 6 و پاسخ به سوالات درس 6

مطالعات اجتماعی : تدریس درس 6

تکلیف در منزل : دادن تمرین اضافی ریاضی و کتاب های کلاغ سپید ریاضی و فارسی 

طرح درس پایه سوم 98/8/20

زنگ ورزش 

ریاضی : دوره از صفحات قبل تا صفحه 44 در پای تابلو 

علوم  : گرفتن آزمونک از درس های گذشته 

فارسی : تدریس ادامه درس 4 و کارکردن واژه آموزی  -  درک مطلب بخوان و بیندیش

زنگ کامپیوتر

تکلیف در منزل : حل کردن کتاب کار تا صفحه 35

دوره کلیه دروس تا آن جایی که تدریس شده است

طرح درس پایه سوم 98/8/19

قران : پرسش از درس تشدید صفحه 27 و دوره ی صفحات قبل 

فارسی : روخوانی درس آواز گنجشک و پرسش هم خانواده و متضاد و هم معنی

هدیه ها : تدریس درس 5 کتاب و نوشتن جواب سوالها پای تابلو و پرسش سوالات اضافه

فارسی : املاء از کلمات سخت درس 4 و تکمیل نگارش درس 4 

مطالعات : تدرذیس درس 5 و حل کردن سوالات پای تابلو و انجام کاربرگ

تکلیف در منزل : حل کردن تمرینات اضافه که به دانش آموزان دادم

طرح درس پایه سوم 98/8/18

ریاضی : صفحه 44 تدریس شد و مرور تمرین های قبلی 

فارسی : روخوانی از درس های 1 تا 4 - شعر فارسی پرسیده شد درس 4

علوم : سوالات اضافه در دفتر پرسیده شد و از درس یک تا صفحه 26 مرور شد 

فارسی : املای درس آواز گنجشک ها و انجام نگارش درس 4

هنر : نقاشی با موضوع دلخواه

زنگ رباتیک

تکلیف در منزل : مرور و دوره کلیه درس ها تا آن جایی که تدریس شده است