دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس پایه دوم یک 98/8/29

ریاضی : تمرین اضافه از فصل دو حل شد 

فارسی : نگارش حل شد 

املاء : ارزشیابی از درس 4 گرفته شد 

هنر : رنگ کردن تصویر صفحه 35 نگارش

هدیه ها : درس های جدید پرسیده شد - کاربرگ شماره گذاری وضو داده شد 

تکلیف : تمرین ریاضی انجام دادند

تکلیف در منزل : ارزشیابی از فصل 2 ریاضی گرفته می شود 

کلاغ سپید ریاضی صفحات 52 و 53 و 54 حل شود 

کلاغ سپید فارسی صفحات 43 و 44 حل شود 

علوم پرسیده می شود 

طرح درس پایه دوم یک 98/8/28

قران : پرسیده شد و مرور درس های قبل 

ریاضی : تمرین های صفحه 35 حل شد - تمرین اضافه کار و تمرین شد 

فارسی : نگارش حل شد 

فارسی : پرسیده شد 

علوم : پرسیده شد و صفحه 36 و 37 تدریس شد و آزمایش صفحه 34 انجام شد 

زنگ کامپیوتر 

تکلیف در منزل : ارزشیابی املاء از درس 4 گرفته می شود کار شود 

کلاغ سپید ریاضی صفحات 50 و 51 حل شود 

کلاغ سپید فارسی صفحات 41 و 42 نوشته شود 

هدیه ها پرسیده می شود 

طرح درس پایه دوم دو 98/8/28

قران : تدریس صفحه 24

ریاضی : مرور ساعت 

فارسی : انجام یک صفحه نگارش 

آمدن مشاوره در کلاس 

علوم : پرسش از درس های قبل - تدریس صفحه 36

تکلیف در منزل : دفتر املاء آورده شود - املاء از قسمت اول درس مدرسه ی خرگوش ها تمرین شود 

وضو در خانه تمرین شود 

طرح درس پایه دوم یک 98/8/27

زنگ ورزش 

قران : مرور درس های قبلی و پرسش از درس های جدید - تدریس صفحه 25

ریاضی : صفحه 34 مرور فصل حل شد 

فارسی : پرسیده شد - نگارش حل شد 

زنگ زبان 

تکلیف در منزل : قران صفحات 22 تا 25 پرسیده می شود 

کلاغ سپید ریاضی صفحات 48 و 49 نوشته  شود 

علوم پرسیده می شود 

بادنما و فرفره صفحه 34 درست شود و آورده شود 

فارسی درس 4 پرسیده می شود 

کلاغ سپید فارسی صفحات 40 و 41 نوشته شود 

جلسه ی فردا فراموش نشود

طرح درس پایه دوم دو 98/8/27

زنگ ورزش 

ریاضی : حل کردن مرور فصل و صفحات 34 و 35

قران : روخوانی از درس های قبل

فارسی : املای آموزشی - روانخوانی درس

روخوانی فارسی درس مدرسه ی خرگوش ها - با ده کلمه از درس مدرسه ی خرگوش ها جمله ی پرسشی بساز 

روخوانی قران از صفحه 22 و 23

طرح درس پایه دوم یک 98/8/26

قران : مرور دروس قبل - تدریس صفحات 23 و 24 

ریاضی : تمرین های صفحه 33 حل شد 

املاء از صفحه ی دوم درس مدرسه خرگوش ها گرفته شد و کلمه های سخت

فارسی : روانخوانی پرسیده شد - واژه سازی تدریس شد - بخوان وبیندیش تدریس شد -قسمتی از نگارش حل شد 

علوم پرسیده شد و صفحات 34 و 35 تدریس شد

زنگ رباتیک

تکلیف در منزل : ریاضی تمرین های 34 و 35 حل شود 

قران صفحات 22 و 23 و 24 پرسیده می شود 

فارسی درس 4 کامل ( واژه سازی - بخوان وبیندیش - معنی - روانخوانی ) پرسیده می شود 

کلاغ سپید فارسی صفحات 38 و 39 نوشته شود 

کلاغ سپید ریاضی و فارسی برای بازدید آورده شود 

طرح درس پایه دوم دو 98/8/26

قران : صفحات 22 و 23 تدریس شد 

فارسی : واژه سازی و یک صفحه نگارش 

ریاضی : حل تمرین های صفحه 33

فارسی : بیاموز و بگو و روخوانی درس مدرسه ی خرگوش ها 

علوم : تدریس صفحه 34 

تکلیف در منزل : مرور فصل ریاضی صفحات 34 و 35 حل شود 

فارسی : کلمات تنوین دار درس را با قرمز و کلمات تشدید دار را با آبی بنویس و جمله بساز 

کتاب کار فارسی آورده شود 

طرح درس پایه دوم یک 98/8/25

هدیه ها درس 6 پرسیده شد - تحقیق ها خوانده شد - دروس قبل مرور شد 

ریاضی تمرین های صفحات 31 و 32 حل شد 

املاء از درس 4 صفحه 23 گرفته شد 

علوم تدریس فصل 4 صفحات 31 و 32

هنر : تقلید صدای اذان توسط دانش آموزان 

فارسی صفحه 24 رونویسی شد

تکلیف در منزل : املاء از درس 4 گرفته می شود کلمه های سخت نوشته شود 

فارسی پرسیده می شود 

علوم پرسیده می شود 

قران پرسیده می شود 

ریاضی کلاغ سپید صفحات 46 و 47 حل شود 

کلاغ سپید فارسی صفحات 36 و 37 حل شود 

طرح درس پایه دوم دو 98/8/25

فارسی : واژه سازی - معنی کلمات درس چهارم - رواخونی درس چهارم

ریاضی : تدریس صفحه 32

هدیه ها : پرسش درس 5 مراحل وضو 

علوم : تدریس صفحات 32 و 33

هنر : قصه خوانی 

زنگ رباتیک 

تکلیف در منزل : ریاضی صفحه 33 حل شود 

با استفاده از کلمات ( مشق - بازی - خواب و کثیف ) داستانی در سه خط بنویس

ساختن بادنما و فرفره صفحه 34 علوم 

طرح درس پایه دوم یک 98/8/22

هدیه ها درس 6 تدریس شد و فعالیت ها انجام شد 

ریاضی : صفحه 31 تدریس شد

فارسی : تدریس درس چهار - معنی کلمه ها گفته شد 

املاء ارزشیابی از درس سوم گرفته شد 

برگزاری جشن میلاد پیامبر و ناهار وحدت 

هنر : نمایش مدرسه ی خرگوش ها - رونویسی 5 خط اول درس مدرسه ی خرگوش ها

تکلیف در منزل : هدیه ها : صفحه 36 از روی تصویر داستان آن را روی برگه ی آچار نوشته و بیاورید

کلاغ سپید ریاضی صفحه 45 نوشته شود 

املاء از 5 خط اول درس مدرسه ی خرگوش ها گرفته شود 

برگه های تکالیف محور حل و شنبه آورده شود