دبستان پرتو دانش
دبستان پرتو دانش - اسلاید 3دبستان پرتو دانش - اسلاید 1دبستان پرتو دانش - اسلاید 2آزمون کشوری علویn

طرح درس کلاس دوم 1 - خانم ترابی - مورخ 98/02/24

تکرار و مرور علوم 10 تا 14

ارزشیابی گرفته شد.

روخوانی قران : صفحات 93 تا 103

تکلیف :

ارزشیابی قران از صفحات 78 تا 103

طرح درس کلاس دوم 2 - خانم واعظی - مورخ 98/02/24

تمرین و تکرار علوم

ارزشیابی علوم

تمرین و تکرار قرآن

تکلیف :

ارزشیابی قرآن: از صفحات 78 تا 103 پرسیده می شود.

طرح درس کلاس دوم 2 - خانم واعظی -مورخ 98/02/23

فارسی : کار و تمرین روان خوانی

ارزشیابی فارسی گرفته شد.

علوم : تمرین و مرور از فصل 10 تا 14 

 تکلیف :

ارزشیابی علوم از فصل 10 تا 14

طرح درس کلاس دوم 1 - خانم ترابی - مورخ 98/02/23

تکرار و مرور و روخوانی

ارزشیابی فارسی گرفته شد.

تکرار و مرور علوم درس 10 تا 14

تکلیف :

ارزشیابی علوم : درس 10 تا 14

طرح درس کلاس دوم 2 - خانم واعظی - مورخ 98/02/22

تمرین و تکرار املا + ارزشیابی املا گرفته شد.

تمرین روخوانی فارسی

علوم : پرسیده شد.

تکلیف :

ارزشیابی روان خوانی فارسی از درس 13 تا 17+ حفظ شعر درخت کاری

علوم : پرسیده می شود.

طرح درس کلاس دوم 1 - خانم ترابی - مورخ 98/02/22

تکرار و تمرین املا و کلمه نویسی و روخوانی فارسی

ارزشیابی املا گرفته شد.

تکرار و پرسش علوم : فصل 13 و 14 

روخوانی قرآن : صفحات 93 تا 103

تکلیف :

ارزشیابی روخوانی فارسی از فصل 7 صفحات 102 تا 114

طرح درس کلاس دوم 1 - خانم ترابی - مورخ 98/02/21

ارزشیابی بنویسیم ( نگارش )گرفته شد.

فارسی :روخوانی درس های 15 تا 17

انجام املای کلاسی

تکلیف :

املا از 3 درس 15 و 16 و 17 ( ارزشیابی گرفته می شود.)

طرح درس کلاس دوم 2 - خانم واعظی - مورخ 98/02/21

مرور برای ارزشیابی نگارش+ ارزشیابی نگارش گرفته شد.

تمرین املا

تکلیف :

ارزشیابی املا از درس 16 و 17

طرح درس کلاس دوم 1 - خانم ترابی - مورخ 98/02/18

هدیه ها : ارزشیابی گرفته شد.

فارسی: طرح سوال و حل کاربرگ علوی فارسی

تکلیف :

طراحی 15 سوال از کتاب نگارش

حل ارزشیابی های علوی فارسی

طرح درس کلاس دوم 2 - خانم واعظی - مورخ 98/02/18

هدیه ها : ارزشیابی گرفته شد.

فارسی: روان خوانی + پرسش و پاسخ

حل نمونه سوال نگارش

تکلیف شنبه :

ارزشیابی نگارش از درس 16 و 17

نمونه سوالات مانند کتاب نگارش می باشد از روی آن کار شود.