طرح درس پایه دوم یک 98/11/30

هدیه ها : پرسش از درس های قبل - تدریس درس 16

ریاضی : ادامه تمرینات صفحات 101 و 102 حل شد 

املاء از 5 خط اول درس 13 گرفته شد - روخوانی فارسی پرسیده شد 

فارسی : صفحات 82 و 83 تدریس شد - شعر صفحه 85

هنر : رنگ آمیزی کاربرگ با موضوع پدر 

رونویسی از 5 خط دوم درس 13 در کلاس 

تکلیف در منزل : 

کلاغ سپید ریاضی صفحات 127 و 128 حل شود 

کلاغ سپید فارسی صفحه 107 حل شود 

هدیه ها پرسیده می شود 

املاء از 5 خط دوم درس 13 گرفته می شود 

آزمون علوی شنبه گرفته می شود : ریاضی از صفحه ی 73 تا 90 علوم از صفحه 64 تا 75 فارسی از درس 11 - 12 -13 هدیه ها درس 12 و 13 قران درس 8 و 9 کار شود 

کاربرگ حل شود 

طرح درس پایه دوم دو 98/11/30

فارسی : بخوان وبیندیش یک کلاغ چهل کلاغ تدریس شد - روخوانی درس فردوسی 

ریاضی : تدریس ادامه صفحه 98

هدیه ها : پرسش درس 14 و 15

فارسی : حل نگارش 

زنگ هنر : کشیدن نقاشی 

زنگ زبان 

تکلیف در منزل : 

علوم از صفحه 64 تا 75 پرسیده می شود 

آزمون علوی گرفته می شود 

طرح درس پایه دوم یک 98/11/29

قران : پرسش از صفحات 69 تا 71 - تدریس صفحات 72 و 73

ریاضی : تدریس صفحه 101 و حل تمرینات آن 

فارسی : ارزشیابی از درس 12 گرفته شد 

فارسی : تدریس درس 13 - معنی کلمات گفته شد 

علوم فصل 10 پرسیده شد 

زنگ کامپیوتر 

تکلیف در منزل : 

کلاغ سپید ریاضی صفحات 125 و 126 حل شود 

فارسی و هدیه ها پرسیده می شود 

املاء از 5 خط اول درس 13 گرفته می شود 

از 5 خط اول درس 13 رونویسی شود 

طرح درس پایه دوم دو 98/11/29

قران : تدریس صفحه 69

ریاضی : تدریس صفحه 98

فارسی : پیدا کن وبگو - کتاب خوانی - حل کردن نگارش 

علوم : پرسش صفحات قبل - تدریس صفحه75

اجرای نماز جماعت 

تکلیف در منزل : 

چند کلمه از درس پیدا کن که حرف آخر آن کلمه حرف اول کلمه ی بعدی باشد سپس با هر دو کلمه جمله بساز 

هدیه ها درس 14 و 15 پرسیده می شود 

5 جمع و 5 تفریق سه رقمی بنویس و حل کن 

کتاب کار ریاضی آورده شود تا صفحه 120 حل شود 

طرح درس پایه دوم دو 98/11/28

زنگ ورزش 

ریاضی : حل تمرین های صفحه 97 

قران : پرسش از داستان اصحاب فیل و سوره فیل 

زنگ کامپیوتر 

فارسی : حل کردن نگارش 

روز بدون تکلیف

طرح درس پایه دوم یک 98/11/28

زنگ ورزش 

فارسی : پرسیده شد - نگارش حل شد 

ریاضی : تدریس صفحه 100 همراه با حل کردن تمرین 

قران : صفحات 69 و 70 پرسیده شد و یادآوری صفحه 71 حل شد 

 زنگ زبان 

تکلیف در منزل : 

قران و علوم پرسیده می شود 

امتحان ارزشیابی فارسی از درس 12 گرفته می شود 

کلاغ سپید ریاضی صفحه 124 حل شود 

کلاغ سپید فارسی صفحات 105 و 106 حل شود 

طرح درس پایه دوم یک 98/11/27

ریاضی : تمرین های صفحه 99 حل شد - یک سوال ساعت در دفتر حل شد 

علوم : تماشای فیلم آموزشی از فصل 10

املاء : ارزشیابی از درس 12 گرفته شد 

علوم پرسیده شد 

فارسی : بخوان و بیندیش صفحات 76 و 77 تدریس شد و از درس 12 پرسیده شد 

زنگ رباتیک 

قران : تدریس صفحه 69 - پرسش از درس های قبل 

تکلیف در منزل : 

قران صفحات 68 و 69 پرسیده می شود 

کلاغ سپید فارسی 103 - 104 حل شود 

زبان کار شود امتحان زبان دارند 

طرح درس پایه دوم 98/11/27

قران : تدریس داستان اصحاب فیل 

فارسی : بیاموز و بگو - بازی توپی ( تقویت جمله سازی )

ریاضی : تدریس صفحه 96

فارسی : ادامه تدریس صفحه 96

علوم : تدریس صفحه 74

تماشای کلیپ 7 خوان رستم ( شاهنامه خوانی )

تکلیف در منزل : 

حل کردن تمرین های صفحه 97 کتاب ریاضی 

قران سوره فیل و داستان اصحاب فیل پرسیده می شود 

با نشانه های زیر کلمه بنویس :

( ف - ا - ل - ه - ص )  -  ( ب - ض - ع - ی ) -  ( م - ح - ز - ت )  - ( ی - ا - ر - ز - ت ) 

( ر - ف - ح ) - ( ر - ا - ث )

طرح درس پایه دوم دو 98/11/26

فارسی : واژه سازی - یک صفحه نگارش 

ریاضی : حل کردن صفحه 95

هدیه ها : تدریس درس 15

علوم : تدریس صفحه 73

زنگ رباتیک 

تکلیف در منزل : 

کتاب کار ریاضی تا صفحه 119 حل شود 

روخوانی سوره فیل انجام شود 

امشب به پدر ومادرتان املاء بگویید 

به کدامیک از کلمات زیر می توان ( تر - ترین ) اضافه کرد با آنها جمله بساز ( ساده - قشنگ -پسر - مادر -نزدیک -پایین -خوشمزه - مهربان - کتاب -سرد )

طرح درس پایه دوم یک 98/11/26

هدیه ها : از 5 درس آخر پرسیده شد 

ریاضی : تدریس به همراه تمرین حل کردن صفحه 98

املاء : از 5 خط آخر درس 12 گرفته شد 

علوم : تدریس صفحه 75 و پرسش از فصل 10

هنر : درست کردن کاردستی به مناسبت روز مادر 

تکلیف در منزل : 

قران پرسیده می شود 

علوم پرسیده می شود 

املاء ارزشیابی از درس 12 گرفته می شود 

فارسی از درس 12 پرسیده می شود 

کلاغ سپید ریاضی صفحه 138 خودسنجی حل شود 

کلاغ سپید فارسی صفحات 101 و 102 حل شود